Fundusze UE dla placówek edukacyjnych - Jak pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych


Regulamin uczestnictwa w szkoleniach


1. Organizator szkoleń: Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań.

2. Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszenia, podając dane do faktury oraz adres e-mail.

3. Po przesłaniu do Organizatora formularza zgłoszenia Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

4. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zgłoszenia oraz do komunikacji handlowej Organizatora szkolenia ze swoimi klientami. Uczestnik wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Rabaty:

  • 5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób
  • 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób

7. Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego pełnymi kosztami udziału.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Organizator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

Do góry