Szanowni Państwo,

W związku z konkursami UE finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszanymi w ramach RPO Województwa Małopolskiego (RPO WM) czy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER),

w tym przewidzianymi na II kwartał br.:

 • 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa w ramach ZIT
 • 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
 • 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna
 • 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów w ramach ZIT
 • 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów w ramach SPR

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uczestnicy są proszeni o :

Wszystkich zainteresowanych napisaniem efektywnego wniosku EFS zapraszamy na:

Praktyczny warsztat komputerowy:

Pisanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS
na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Kraków 21.05.2016

Cel warsztatów

Zdobycie praktycznej umiejętności opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu z użyciem systemu elektronicznego e-RPO (generatora wniosków) oraz prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnego z instrukcją wypełniania wniosków.

Uczestnicy uzyskają podczas warsztatów kompletny instruktaż na temat sposobu wypełniania poszczególnych elementów wniosku w sposób adekwatny dla ich projektu!

Podczas warsztatów będziemy krok po kroku poznawać wniosek o dofinansowanie, dlatego szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą funduszy strukturalnych UE.

W szczególności szkolenie polecane jest osobom i podmiotom, które zidentyfikowały konkretne poddziałania RPO WM lub POWER, w ramach których zamierzają składać wnioski o dofinansowanie EFS.

Zajęcia poprowadzi:

Joanna Walentynowicz

Joanna Walentynowicz, PMP®
Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Główne elementy programu warsztatów:

 1. Kilka najważniejszych faktów o funduszach strukturalnych UE
 2. Jak wygląda dokumentacja konkursowa? Analiza rzeczywistego regulaminu konkursu i załączników do regulaminu
 3. Praca z formularzem wniosku: utworzenie wniosku o dofinansowanie i wypełnianie poszczególnych sekcji
  • Informacje o wnioskodawcy/partnerach
  • Opis grupy docelowej
  • Opis zadań
  • Zarządzanie projektem
  • Opis doświadczenia wnioskodawcy
  • Cele projektu
  • Wskaźniki
 4. Utworzenie budżetu projektu

Dla kogo

 • dla osób, które planują aplikować o różne projekty EFS (realizowane w ramach RPO WM lub w ramach POWER)
 • zwłaszcza dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych ubieganiem się o środki na projekty EFS w ramach planowanych na II kwartał konkursów RPO WM, tj.

Nazwa konkursu

Kto może składać wnioski

Czego będzie dotyczył konkurs

9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa w ramach ZIT

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • powiat
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej
 • wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art.2 ust. 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

 • rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych
 • rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym:

 • zajęcia dodatkowe wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne (zajęcia on-line)
 • koła naukowe

10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów w ramach ZIT

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. UWAGA! Mogą to podmioty z terenu ZIT Krakowski Obszar Funkcjonalny

 • tworzenie oraz rozwój Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami

10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów w ramach SPR

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły placówki kształcenia zawodowego. UWAGA! Mogą to podmioty z terenu Subregionalnego Programu Rozwoju

 • tworzenie oraz rozwój Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami
Do góry