Szanowni Państwo,

W związku z konkursami UE finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) czy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER),

w tym przewidzianymi na II kwartał br.:

 • XI.3.1 Kształcenie zawodowe (termin do 16 czerwca 2016)
 • XI.1.1 Edukacja przedszkolna
 • XI.1.2 Kształcenie ogólne
 • X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy (termin do 13 czerwca 2016)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uczestnicy są proszeni o :

 • zabranie laptopów na warsztaty.
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z elektronicznego formularza wniosku EFS obowiązującego w ramach RPO WŁ (zapisanego jako plik Excel)

Wszystkich zainteresowanych napisaniem efektywnego wniosku EFS zapraszamy na:

Praktyczny warsztat dla zaawansowanych:

Pisanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS
na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Łódź, 11.06.2016

Cel warsztatów

Zdobycie praktycznej umiejętności opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu z użyciem systemu elektronicznego e-RPO (generatora wniosków) oraz prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnego z instrukcją wypełniania wniosków.

Uczestnicy uzyskają podczas warsztatów kompletny instruktaż na temat sposobu wypełniania poszczególnych elementów wniosku w sposób adekwatny dla ich projektu!

Podczas warsztatów będziemy krok po kroku poznawać wniosek o dofinansowanie, dlatego szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą funduszy strukturalnych UE.

W szczególności szkolenie polecane jest osobom i podmiotom, które zidentyfikowały konkretne poddziałania RPO WŁ lub POWER, w ramach których zamierzają składać wnioski o dofinansowanie EFS.

Zajęcia poprowadzi:

Joanna Walentynowicz

Joanna Walentynowicz, PMP®
Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Główne elementy programu warsztatów:

 1. Kilka najważniejszych faktów o funduszach strukturalnych UE
 2. Jak wygląda dokumentacja konkursowa? Analiza rzeczywistego regulaminu konkursu i załączników do regulaminu
 3. Praca z formularzem wniosku: utworzenie wniosku o dofinansowanie i wypełnianie poszczególnych sekcji
  • Informacje o wnioskodawcy/partnerach
  • Opis grupy docelowej
  • Opis zadań
  • Zarządzanie projektem
  • Opis doświadczenia wnioskodawcy
  • Cele projektu
  • Wskaźniki
 4. Utworzenie budżetu projektu

Dla kogo

 • dla osób, które planują aplikować o różne projekty EFS (realizowane w ramach RPO WŁ lub w ramach POWER)
 • zwłaszcza dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych ubieganiem się o środki na projekty EFS w ramach planowanych na II kwartał konkursów RPO WŁ, tj., przedstawicieli podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nazwa konkursu

Kto może składać wnioski

Czego będzie dotyczył konkurs

XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

 1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół policealnych) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym
 3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami

XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych

XI.1.2 Kształcenie ogólne

Organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego

 1. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki
 2. Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
 3. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 4. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem53 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego

X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Podmioty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

 • usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
 • zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
 • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych (tylko jako uzupełnienie)
Do góry